Logo
Slogan
Banner Main
Quên mật khẩu?
Đăng ký thành viên
Cảm ơn tài trợ
Nội thất 4.0
Page: Kỹ năng quản lý
Page: Nhà tài trợ
Hôm nay 8,830
Hôm qua 12,086
Tuần này 20,916
Tháng này 64,812
Tổng số 101,391,351
Tin tức – Sự kiện
Tư vấn đào tạo
Trắc nghiệm
Test IQ, EQ
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin nóng 24/7
Giải trí
Bảng giá
Thông tin cần biết
Bình luận quản lý
Hoạt động chính
Video-Clips \
Các vai trò tương tác

Các vai trò tương tác gồm các vai trò: v
ai trò người đại diện, vai trò lãnh đạo, vai trò liên lạc. Các vai trò được làm rõ như sau.

Vai trò người đại diện: Như là kềt quả của quyền hạn chính thức, người lãnh đạo là người đứng đầu tổ chức, có nghĩa vụ phải thực hiện một số nhiệm vụ mang tính biểu tượng mang tính xã hội hay pháp lý.

Những việc này bao gồm việc ký các giấy tờ ( hóa đơn, hợp đồng), chủ trì điều khiển những cuộc họp hoặc các nghi lễ, tham gia các họat động có tính nghi lễ, đón tiếp khách tham quan hoặc quan hệ với các tổ chức. các nhà quản trị phải tham gia vào các hoạt động trên mặc dù chúng có thể có hoặc không có liên quan tới công việc quản trị và nhiệm vụ chủ yếu của nhà lãnh đạo.

Vai trò lãnh đạo: Các nhà quản trị có nghĩa vụ làm cho họat động của đơn vị mình hội nhập và họat động ăn khớp với họat động của tổ chức để đạt tới những mục tiêu chung. Như vậy, họ phải đưa ra các chỉ dẫn cho người dưới quyền, động viên những người dưới quyền, và tạo những điều kiện thuận lợi để người dưới quyền thực hiện tốt công việc của họ.

Hàng lọat các họat động thể hiện vai trò lãnh đạo như tuyển lựa nhân viên, huấn luyện chỉ đạo, khen ngợi, chúc mừng, thăng tiến và thải hồi nhân viên,… vai trò lãnh đạo bao trùm tòan bộ các họat động quản trị song ở những họat động khác nhau thì mục đích của các họat động có thể khác nhau.

Vai trò liên lạc: Bao gồm các hoạt động trong việc thiết lập và duy trì những mối quan hệ với môi trường bên ngòai, và bên trong của tổ chức để đạt tới những thông tin cần thiết. Phát triển những liên hệ và quan hệ là một trong những nghĩa vụ quan trọng của người lãnh đạo trong việc gắn tổ chức với môi trường bên ngòai của nó.

Đối với các nhà quản trị cấp trung và cấp thấp, những quan hệ theo chiều ngang là rất quan trọng. Các họat động thể hiện vai trò liên lạc có thể là chú ý tới các sự kiện xã hội, tham gia các hội đồng, các ủy ban, các câu lạc bộ, các hiệp hội ngành nghề, gửi điện hoặc thư chúc mừng, đề nghị các nhà quản trị của các bộ phận khác cung cấp thông tin hoặc những hỗ trợ cần thiết.
                                                                                                (T.T Sưu tầm)

Banner-bottom